Cartes topographiques gratuites, altitude, relief

Visualisation et partage de cartes topographiques gratuites.

Thaïlande

Cartes topographiques Thaïlande

Ko Samui

Thaïlande > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Ko Samui, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, Thaïlande (9.50139 99.99562)

Coordonnées : 9.40867 99.91211 9.59360 100.09061 - Altitude minimum : 0 m - Altitude maximum : 629 m - Altitude moyenne : 20 m

จังหวัดนครราชสีมา

Thaïlande > จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา, Thaïlande (15.22419 101.93138)

Coordonnées : 12.66419 99.37138 17.78419 104.49138 - Altitude minimum : 0 m - Altitude maximum : 2'033 m - Altitude moyenne : 191 m

Province de Phuket

Thaïlande > Province de Phuket

Province de Phuket, Thaïlande (7.93660 98.35293)

Coordonnées : 7.26118 98.05457 8.20391 98.56883 - Altitude minimum : 0 m - Altitude maximum : 1'324 m - Altitude moyenne : 11 m

Thaïlande

Thaïlande

Thaïlande (14.89719 100.83273)

Coordonnées : 5.61285 97.34381 20.46483 105.63681 - Altitude minimum : 0 m - Altitude maximum : 3'154 m - Altitude moyenne : 185 m

Bangkok

Thaïlande > Bangkok

Bangkok, Thaïlande (13.75389 100.81608)

Coordonnées : 13.49342 100.32788 13.95519 100.93844 - Altitude minimum : -3 m - Altitude maximum : 136 m - Altitude moyenne : 4 m

แม่แจ่ม

Thaïlande > จังหวัดเชียงใหม่ > แม่แจ่ม

แม่แจ่ม, จังหวัดเชียงใหม่, 50270, Thaïlande (18.49870 98.36378)

Coordonnées : 18.45870 98.32378 18.53870 98.40378 - Altitude minimum : 463 m - Altitude maximum : 1'022 m - Altitude moyenne : 600 m

บ้านขุนกลาง

Thaïlande > จังหวัดเชียงใหม่ > บ้านขุนกลาง

บ้านขุนกลาง, จังหวัดเชียงใหม่, Thaïlande (18.53893 98.52313)

Coordonnées : 18.51893 98.50313 18.55893 98.54313 - Altitude minimum : 1'000 m - Altitude maximum : 2'547 m - Altitude moyenne : 1'527 m

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Thaïlande > จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี, Thaïlande (9.46747 98.83004)

Coordonnées : 8.30889 98.45332 10.46302 100.59553 - Altitude minimum : 0 m - Altitude maximum : 1'684 m - Altitude moyenne : 54 m

มุกดาหาร

Thaïlande > จังหวัดมุกดาหาร > มุกดาหาร

มุกดาหาร, จังหวัดมุกดาหาร, 49000, Thaïlande (16.54291 104.72555)

Coordonnées : 16.50291 104.68555 16.58291 104.76555 - Altitude minimum : 133 m - Altitude maximum : 295 m - Altitude moyenne : 150 m

อำเภอสังขละบุรี

Thaïlande > จังหวัดกาญจนบุรี > อำเภอสังขละบุรี

อำเภอสังขละบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี, 71240, Thaïlande (15.15586 98.45150)

Coordonnées : 15.13586 98.43150 15.17586 98.47150 - Altitude minimum : 151 m - Altitude maximum : 656 m - Altitude moyenne : 223 m

ปากช่อง

Thaïlande > จังหวัดนครราชสีมา > ปากช่อง

ปากช่อง, วังน้ำเขียว, จังหวัดนครราชสีมา, Thaïlande (14.71210 101.42201)

Coordonnées : 14.67210 101.38201 14.75210 101.46201 - Altitude minimum : 285 m - Altitude maximum : 612 m - Altitude moyenne : 352 m

จังหวัดนครราชสีมา

Thaïlande > จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา, Thaïlande (15.22419 101.93138)

Coordonnées : 14.08666 101.18498 15.80861 103.01956 - Altitude minimum : 1 m - Altitude maximum : 1'281 m - Altitude moyenne : 181 m

จังหวัดยะลา

Thaïlande > จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา, Thaïlande (6.33448 101.14097)

Coordonnées : 5.61285 100.83471 6.68000 101.61693 - Altitude minimum : 0 m - Altitude maximum : 1'841 m - Altitude moyenne : 237 m

จังหวัดเพชรบูรณ์

Thaïlande > จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์, Thaïlande (16.32932 100.95527)

Coordonnées : 15.30197 100.62720 17.11722 101.79642 - Altitude minimum : 10 m - Altitude maximum : 1'746 m - Altitude moyenne : 242 m

แม่น้ำอิง

Thaïlande > จังหวัดเชียงราย

แม่น้ำอิง, จังหวัดเชียงราย, 57160, Thaïlande (19.64669 100.17765)

Coordonnées : 19.15714 99.91576 20.20577 100.45154 - Altitude minimum : 241 m - Altitude maximum : 1'757 m - Altitude moyenne : 582 m

ยะลา

Thaïlande > จังหวัดยะลา > ยะลา

ยะลา, จังหวัดยะลา, 95000, Thaïlande (6.54201 101.27886)

Coordonnées : 6.38201 101.11886 6.70201 101.43886 - Altitude minimum : 5 m - Altitude maximum : 1'010 m - Altitude moyenne : 85 m

Ko Phuket

Thaïlande > จังหวัดภูเก็ต > ภูเก็ต

Ko Phuket, ภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต, Thaïlande (7.97903 98.33553)

Coordonnées : 7.75771 98.25804 8.20058 98.44380 - Altitude minimum : 0 m - Altitude maximum : 557 m - Altitude moyenne : 11 m

ภูเก็ต

Thaïlande > จังหวัดภูเก็ต > ภูเก็ต

ภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต, 83000, Thaïlande (7.88799 98.39187)

Coordonnées : 7.72799 98.23187 8.04799 98.55187 - Altitude minimum : 0 m - Altitude maximum : 539 m - Altitude moyenne : 21 m

Autres lieux

, , , , , , , , , , .